Uw privacy is belangrijk voor ons

Deze verklaring heeft betrekking op de verzameling, verwerking en het gebruik („Verwendung”) van persoonlijke gegevens die verzameld worden, wanneer u van het aanbod van TROTEC® gebruik maakt. Wij zijn verheugd over uw interesse in onze website. Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw gegevens. TROTEC® verzamelt en gebruikt gegevens alleen, wanneer dit toelaatbaar is volgens de Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG). Daarbij gaat TROTEC® altijd te werk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te weten

 1. Beperking van de hoeveelheid gegevens („alleen wat echt nodig is”)
 2. Correctheid van gegevens („geen wijziging bij het verzamelen van gegevens”)
 3. Doelgerichtheid („alleen wat nodig is voor het betreffende doel”)
 4. Veiligheid van de gegevens („beschermende maatregelen voor data;bijv. SSL-versleuteling)
 5. Transparantie („controleerbaar gegevens verwerken”)

Onder deze voorwaarden en alleen indien daadwerkelijk noodzakelijk, worden gegevens verstrekt als dit voor het gebruik en de service van TROTEC® van belang is of als gegevens, met name gepersonaliseerde gegevens , voor de afwikkeling van een aankoop of andere dienstverleningnoodzakelijk is..

Complementariamente tendrán validez las disposiciones legales de la Ley Federal de Protección de Datos y de la Ley de Telemedios. Estas pueden leerse haciendo clic en el texto.

Algemene informatie

 1. Verantwoordelijke instantie
  Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetegving inzake gegevensbescherming is TROTEC® GmbH (zie Impressum) conform Art. 4 Nr. 4 van de EU-Verordening 2016/679 („DSGVO”). Bij vragen over het gebruik van uw gegevens of indien u gebruik wil maken van de beschreven rechtsmiddelen, kunt u gebruikmaken van het  contactformulier Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het aanbod vanTROTEC® zonder uw persoonlijke gegevens in te voeren. Daarbij worden alleen toegangsgegevens (zoals bijvoorbeeld naam van de internetprovider, het type browser dat gebruikt wordt, de pagina van waaruit u het aanbod opzoekt of de naam van het opgevraagde bestand) verzameld; het herleiden naar uw persoon is daarbij niet mogelijk. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van ons aanbod.
 2. Geen toestemming door gebruik
  Bepalend voor het gebruik van uw gegevens zijn de steeds geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het Bundesdatenschutzgesetz en het Telemediengesetz. Als gegevens voor een doel verzameld worden, zal hiervoor altijd om uw toestemming worden gevraagd. U kunt op elk gewenst moment uw eerder gegeven toestemming intrekken voor de toekomst en/of voor toekomstig gebruik van uw gegevens. De loutere registratie, het gebruik van de diensten of de kennisname van deze verklaring vervangt uw uitdrukkelijke verklaring niet.
 3. Gebruik van uw gegevens
  1. Hieronder worden de mogelijkheden van het gebruik van uw gegevens kort beschreven. Als u de website via uw browser danwel de app op uw mobiele apparaat opvraagt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens, die uw browser of mobiele apparaat automatisch verstrekt om uw bezoek op onze website danwel app mogelijk te maken en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
   1. uw IP-Adres,
   2. inhoud, datum en tijdstip van het opvragen,
   3. de website, van waaruit de aanvraag verder geleid werd,
   4. de opgevraagde pagina,
   5. de overgedragen hoeveelheid gegevens,
   6. het browser-type
   7. uw besturingssysteem,
   8. taal en versie van de browsersoftware
   9. uw internet-provider
  2. De verwerking van deze gegevens is nodig voor:
   1. het storingsvrij opbouwen van de verbinding met de website
   2. het tonen van onze diensten en producten,
   3. het kunnen benutten van onze diensten,
   4. de beoordeling en voor de veiligheid en stabiliteit van het systeem
   5. overige administratieve doeleinden.
  3. De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de hiervoor genoemde redenen voor gegevensverzameling.
 4. Verzamelen van gegevens
  Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u een aankoopproces start of een klantenaccount inricht of als u zich voor een Newsletter aanmeldt; daarbij wordt informatie over u en de benodigde gegevens voor de afwikkeling verzameld. Van deze gegevens zijn alleen die gegevens nodig die voor de contractuele relatie noodzakelijk zijn. Wanneer u de functie van terugkerende klant gebruikt, verzamelt en bewaart TROTEC®automatisch in de server-logs de technische informatie, die uw browser ons stuurt. Daarbij gaat het in het bijzonder om gegevens die op zogenaamde Cookies (vgl. sectie „Cookies”) worden vastgelegd en nodig zijn voor service functies.
 5. Verwerking en het gebruik van gegevens
  TROTEC® gebruikt de verzamelde gegevens voor vier fundamentele doeleinden waarbij niet alle gegevens daadwerkelijk voor alle doeleinden gebruikt worden:
  1. De gegevens voor uw account, voor uw persoon en adres (klantgegevens) worden voor de totstandbrenging en uitvoering van de contractuele relatie (bestelling) gebruikt.
  2. De gegevens voor gebruik van de individuele aanbiedingen (gebruiksgegevens) gebruiken wij voor de technische afwikkeling van de gebruikte service (vereenvoudige bestelling). Daarbij kan hetvoorkomen dat, voor administratieve verwerkingsdoeleinden verschillende diensten worden samengevoegd.
  3. Met de voltooiing van het contract en de volledige betaling van de aankoopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaarperiode verwijderd, tenzij u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verdere toepassing en het gebruik van uw gegevens (klanten-account).
  4. Bij de aanmelding voor de Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de Newsletter afmeldt.
 6. Overdracht van gegevens aan derden
  TROTEC® geeft uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden, indien:
  1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering of afwikkeling van een bestelling, in het bijzonder, wanneer een derde partij voor de afwikkeling van de contractuele relatie deze gegevens nodig heeft (zoals creditcardmaatschappijen of logistieke dienstverleners); daarbij worden de gegevens aan derden slechts dan verstrekt, wanneer deze voor de dienstverlening noodzakelijk zijn.
  2. Wanneer er een rechtmatig belang onzerzijds bestaat, worden in individuele gevallen persoonlijke gegevens in het kader van de wettelijk toegelaten grenzen aan derden doorgestuurd, die eventueel ter controle van de geldigheid van de ingevoerde gegevens (zoals creditcard informatie, bankrekeningen etc.) en kredietwaardigheidsbeoordeling bevoegd zijn. Daarbij worden alleen gegevens doorgestuurd naar de voor de afhandeling benodigde instanties. TROTEC®werkt hiertoe samen met:
  3. Met de voltooiing van het contract en de volledige betaling van de aankoopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaarperiode verwijderd, tenzij u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verdere toepassing en het gebruik van uw gegevens (klanten-account).
  4. Bij de aanmelding voor de Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de Newsletter afmeldt.
   Creditcardcontrolemaatschappij
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main
   Logistieke ondernemingen
   Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunnen bovendien overheidsinstanties van ons eventueel informatie of gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van de wetshandhaving verlangen.Voor het overige worden uw persoonsgegevens alleen dan aan derden verstrekt, als u hiertoe vooraf toestemming hebt gegeven conform Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO of als hiertoe een wettelijke toestemming is in de zin van Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.Wanneer we persoonsgegevens in lidstaten buiten de Europese Economische Ruimte verstrekken, verzekeren wij ons ervan dat de ontvanger van de gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert in de zin van Art. 45 DSGVO. Wanneer er geen sprake is van een adequaatheidsbesluit zal TROTEC® erop toezien dat de ontvangers van de gegevens toepasselijke garanties in de zin van Art. 46 DSGVO afgeven en toepassen met name de modelovereenkomst van de Europese Unie met betrekking tot overdracht van gegevens buiten de EU, telkens inde laatst geldende uitgave. Bij de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten streeft TROTEC® ernaar de ontvangers ertoe te verplichten de beginselen van het Privacy Shield (dat wil zeggen het aanvaarden van de minimumeis in de omgang met de persoonsgegevens) te respecteren en na te leven.
 7. Verwijderen van gegevens
  Als uw gegevens niet meer voor bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van de afrekening, van toepassing zijn, dan worden deze verwijderd. Houd er rekening mee dat bij iedere verwijdering de gegevens in eerste instantie alleen geblokkeerd en daarna met een vertraging definitief worden verwijderd, om per ongeluk verwijderde gegevens of eventuele opzettelijke schade te voorkomen. Om technische redenen worden gegevens mogelijk in back-up bestanden en spiegelingen gedupliceerd. Dergelijke kopieën worden om technische redenen eveneensmogelijk met een vertraging verwijderd. Bovendien bestaat er vanwege commerciële en fiscale redenen ook de verplichting om bepaalde gegevens over afgewikkelde transacties voor een bepaalde periode te bewaren.
 8. Verwerken van gegevens voor het gebruik van ons aanbod
  1. Als u onze diensten en producten wil gebruiken, kan het zijn dat u op verschillende momenten gevraagd wordt, ons persoongegevens door te geven zoals:
   1. uw naam,
   2. uw geboortedatum,
   3. uw adres,
   4. uw e-mailadres,
   5. uw (mobiele) telefoonnummer
   6. creditcard-informatie
  2. Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt en zijn nodig voor:
   1. conform Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO om te voldoen aan contractuele verplichtingen bijv. voor het doorvoeren van voorbereidende handelingen: voor het verwerken van uw opdracht – onder andere voor de controle van uw identiteit, voor het vewerken van uw betaling en om u klantenservice aan te kunnen bieden, voor correspondentie met u, voor het afwikkelen van vorderingen door u of door ons, voor het veiligstellen van de technische administratie van onze website en voor de administratie van onze klantgegevens;
   2. conform Art. 6 Abs. 1 lit. b en lit. c DSGVO om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op grond van wettelijke bepalingen: om u e-mails te kunnen sturen met belangrijke informatie over het gebruik van de website, de aangeboden diensten en producten, actuele informatie over technische problemen of aangelegenheden met betrekking tot onze wettelijke of reguliere plichten; evanals
   3. conform Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO op basis van wettelijke eisen of conform Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO in het algemeen belang: om u en ons (met inbegrip van de met ons verbonden ondernemingen) te beschermen tegen bedrog en voor identiteits- enleeftijdscontrole.
 9. Gebruik van het contactformulier
  We bieden u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen met behulpvan een op de website beschikbaar gesteld formulier. Voor het gebruik hiervan is het ingeven van een geldig e-mailadres verplicht, verdere aanduidingen zijn vrijwillig. De verwerking van deze gegevens dient tot doel om contact met ons op te nehmen en vindt plaats conform Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. a DSGVO op basis van de vrijwillig door u gegeven toestemming.
 10. Cookies
  TROTEC® gebruikt op de website zogenaamde („cookies”) dat wil zeggen, kleine bestanden met tekstinformatie, die gedurende het oproepen van het aanbod op uw harde schijf werden opgeslagen („cookies”). De cookie bevat informatie, die voortkomt uit het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet, dat wij daardoor direct worden geïnformeerd over uwidentiteit.Wij gebruiken cookies onder andere om de navigatie en het gebruik van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Wij hebbende cookies nodig om u na het succesvol aanmelden gedurende het bezoekte identificeren en autoriseren. Deze cookies worden na het beëindigen van de browser-sessie automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (sessie-cookies)..
  Bovendien gebruiken wij ook cookies die tijdens de browser-sessie gedurende een bepaalde tijd op uw harde schijf blijven (persistent-cookies). Deze cookies vergemakkelijken u het bezoeken van onze websiteen het gebruik van onze diensten en producten, doordat bijvoorbeelde bepaalde ingaven en instellingen zo opgeslagen worden, dat u ze niet telkens hoeft te herhalen. Bovendien maken de cookies het voor ons mogelijk om onze website statistisch te verwerken en dienen ze ter optimering van ons aanbod en om onze wesites en ons aanbod persoonlijkvoor u aan te passen (zie ook cijfer VII van deze verklaring gegevensbescherming). De persistent-cookies worden op uw harde schrijf opgeslagen en na bepaalde tijd, die per cookie verschillend is, door de browser verwijderd. Bij de cookies kan het ook gaan om Third Party Cookies (cookies van derden), omdat wij samenwerken met enkele reclamepartners die ons ondersteunen om ons internetaanbod en onze webpagina’s voor u interessanter te maken (zie ook hier cijfer VII van dezeverklaring gegevensbescherming).
  De door de cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de genoemde doeleinden ter bescherming van ons wettig belang en dat van derden conform Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
  Wij informeren u bij uw (eerste) bezoek van onze website resp. app over het inzetten van cookies. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst het gebruik van cookies voorkomen, door de cookies te verwijderen en in uw browserinstellingen het accepteren van cookies te weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en verder kunt u cookies slechts eenmalig toestaan, voor bepaalde situaties toestaan of standaard uitsluiten en automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. In dit geval kunt u wellicht niet alle voordelen van onze dienstenbenutten. Verdere details over zulke wijzigingen vindt u onder
   www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
  Cookies vergemakkelijken het gebruik van de aanbiedingen van TROTEC®. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browser-instellingen „geen cookies accepteren” te selecteren. U kuntuw browser ook zo instellen dat deze aan u vraagt of u cookies wilt accepteren. Ten slotte kunt u ook geaccepteerde cookies op ieder gewenstmoment verwijderen. Hoe dit in detail werkt, vindt u in de handleiding van uw browser-fabrikant.
 11. Recht op informatie
  Vanzelfsprekend heeft u op ieder gewenst moment het recht om van TROTEC® kosteloos informatie over de opgeslagen gegevens te verkrijgen.Indien u geregistreerd bent, bevinden zich de gegevens in uw gebruikers-account en kunnen daar op ieder gewenst moment worde gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Houd er rekening mee dat de offline opgeslagen gegevens pas dan worden verwijderd wanneer deze niet meer voor de afwikkeling van contractuele relaties nodig zijn. Als u niet geregistreerd bent, stuur ons dan een mail via het  e-mailformulier met uw aanvraag. Als u wil dat wij uw gebruikersaccount volledig verwijderen, klik dan a.u.b. hier (zie ook rubriek „verwijderen van gegevens”).Conform Art. 15 DSGVO hebt u te allen tijde het recht om over de over u bij ons opgeslagen persoonsgegevens geïnformeerd te worden. Met name kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de over u opgeslagen gegevens, de categorieën van de ontvangers van deze gegevens, de geplande bewaartermijn, het bestaan van het recht op berichtgeving, verwijdering, beperking van de verwerking of aanklacht, het bestaan van het recht op beroep bij een toezichthouder, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij u verzameld zijn, en over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profilingen desgewenst relevante informatie over de nadere details opvragen.Bovendien kunt u conform Art. 16 DSGVO een verzoek indienen tot aanpassing van onjuiste gegevens en conform Art. 17 DSGVO vragen om het verwijderen van persoonsgegevens, voor zover niet noodzakelijk voor de verwerking ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, op grond van en het algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.Verder hebt u het recht, conform Art. 18 DSGVO om te verzoeken tot het blokkeren of beperken van de verwerking van uw persoonsgegeven, wanneer de juistheid van uw gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering echter afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze echter nog nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of waartegen u conform Art. 21 DSGVO bezwaar hebt aangetekend.
 12. Newsletter en reclame / herroeping van de instemming
  Met uw instemming die u in het kader van uw registratie op onze website heeft kunnen afgeven, zullen wij u vie e-mail of telefonisch newsletters resp. marketingmateriaal over onze producten en onze diensten en over diensten van aan ons verbonden ondernemingen doen toekomen, die volgens onze informatie voor u interessant kunnen zijn.U kunt het gebruik van uw gegevens voor directe reclamedoeleinden met werking voor de toekomst tegengaan en u afmelden voor de Newsletter, door ons hierover te informeren met behulp van de in iedere Newsletter vermelde link of door een e-mail te sturen aan
  e-mailformulier
  Wij behouden ons het recht voor om ook zonder uw instemming per e-mailaanbiedingen te sturen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met reeds door u aangekochte producten of diensten. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden door een e-mail te sturen naar
  e-mailformulier
  12.Newsletter en reclame / herroeping van de instemmingMet uw instemming die u in het kader van uw registratie op onze website heeft kunnen afgeven, zullen wij u vie e-mail of telefonisch newsletters resp. marketingmateriaal over onze producten en onze diensten en over diensten van aan ons verbonden ondernemingen doen toekomen, die volgens onze informatie voor u interessant kunnen zijn.U kunt het gebruik van uw gegevens voor directe reclamedoeleinden met werking voor de toekomst tegengaan en u afmelden voor de Newsletter, door ons hierover te informeren met behulp van de in iedere Newsletter vermelde link of door een e-mail te sturen aan e-mailformulier
  Wij behouden ons het recht voor om ook zonder uw instemming per e-mailaanbiedingen te sturen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met reeds door u aangekochte producten of diensten. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden door een e-mail te sturen naar e-mailformulier
  of met behulp van de betreffende link in onze newsletter zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten tegen basistarief ontstaan.De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a bzw. lit. f DSGVO.
 13. Beveiliging van gegevens
  TROTEC® spant zich continu in om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vernietiging. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden correct uit te kunnen voeren en omu van de beste aanbiedingen en producten te voorzien. Gevoelige gegevens worden in het bestelproces versleuteld in de SSL-methode aan TROTEC® overgedragen. Voor geregistreerde klanten is de toegang tot het klanten-account alleen na het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord mogelijk; wij verzoeken u daarom de toegangsinformatie altijdvertrouwelijk te behandelen en geen toegang aan derden te verlenen. Ookmoet u het venster van uw browser na elke aanmelding van het gebruik van de aanbiedingen van TROTEC® volledig sluiten, voordat u een andere pagina opent, vooral wanneer u de computer met andere personen deelt of een openbare toegang tot het internet gebruikt.
 14. Bewaartermijn
  Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit voor het bereiken van het betreffende doel noodzakelijk is. Aansluitend worden uw gegevens door ons verwijdered, tenzij we conform Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO ten behoeve van belasting- of handelsrechtelijke of andere wettelijke bewaar- of documentatieplicht tot een langere opslag verplicht zijn of u met een langere opslag conform art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ingestemd hebt.
 15. AnalyseserviceMomenteel gebruikte analyseservice:
  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  Als u uw instemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics gebruikt, een webanalyse-service van Google Inc. Het gebruik omvat de bedrijfsmodus „Universal Analytics ” Hierdoor is het mogelijk omaan gegevens, sessies en interacties via meer apparaten een gepseudonimiseerd User ID toe te kennen om zo de activiteiten van een gebruiker apparaat-overstijgend te kunnen analyseren.Google gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op de website van TROTEC® is ingeschakeld, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen de lidstaten die deel uitmaken van het akkoord m.b.t. de Europese Economische Ruimte afgekapt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekapt. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met een IP-anonimisering is uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd. Nadere informatie met betrekking tot gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html resp. www.policies.google.com/?hl=de
  1. Verwerkingsdoeleinden
   In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatiegebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden serviceverlening aan de beheerder van de website aan te bieden.
  2. Wettelijke grondslag
   De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming conform:  https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
  3. Ontvangers / Categorieën ontvangers
   De ontvanger van de verzamelde gegevens is Googele.com.
  4. Overdracht in niet-lidstaten
   De persoonsgegevens worden binnen het EU-US Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbegingsel van de Europese Commissie overgedragen aan de Verenigde Staten. Het certificaat vindt u hier:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  5. Bewaartermijn
   De door ons verstuurde en met cookies, gebruikersherkenning (bijv. User ID), of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens, waarvan de bewaartermijn verstreken is, gebeurt automatisch eenmaal per maand.
  6. Rechten van belanghebbenden
   U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, door de opslag van de cookies met behulp van de betreffende instelling van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van de website kunt benutten.

   U kunt het verzamelen van gegevens door cookies en de gegenereerde informatie over uw gebruik (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van gegevens door Google voorkomen, indien u de onder de volgende link beschikbare Browser-Add-on downloadt en installeert. Opt-out cookies verhinderen de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek van deze website. Om het verzamelen door Google Analytics over verschillende apparaten te verhinderen, moet u Opt-out op al uw gebruikte systemen doorvoeren. Als u hier klikt, wordt het Opt-out cookie geplaatst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
   U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen met behulp van de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u erop dat dan wellicht niet alle functies van de website ter beschikking staan..
   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 16. Gebruik van Plugins
  Bij de internetaanbiedingen van TROTEC® worden ook zogenaamde plugins gebruikt. Wanneer u een met een plugin voorziene internetsite vanTROTEC® oproept, wordt een verbinding met de server van de betreffende plugin–aanbieder gemaakt en daarbij wordt de plugin door kennisgeving aan uw browser op de internetsite weergegeven. Hierdoor wordt er aan de server van de plugin-aanbieder doorgegeven welke van onze internetpagina’s u bezocht heeft. Bent u daarbij als lid bij de plugin- aanbieder geregistreerd, dan is het mogelijk om deze informatie aan uw persoonlijk gebruikersprofiel toe te voegen. Bij het gebruik van de plugin-functies (bijvoorbeeld aanklikken van een„button” afgifte van een commentaar) wordt ook deze informatie in bepaalde omstandigheden aan uw account toegewezen, hetgeen u kunt voorkomen door het uitloggen voor het gebruik van de plugins.Voor meer informatie over de verzamelde gegevens, de mogelijkheden voor het voorkomen van het verzamelen en het gebruik van deze gegevens en de bescherming van uw privacy bekijkt u a.u.b. de privacy-verklaring van de betreffende aanbieder, die via een link bekeken kan worden.
 17. Plugin- en overige diensten die momenteel worden gebruikt:
  1. facebook.com
   Facebook Inc.,
   1601 S. California Ave,
   Palo Alto, CA 94304, USA
   Verklaring gegevensbescherming Facebook

  2. Google+
   Google Inc.,
   1600 Amphitheatre Parkway
   Mountain View
   CA 94043, USA
   Verklaring gegevensbescherming google+

  3. Youtube
   YouTube LLC
   901 Cherry Avenue
   San Bruno
   CA 94066, USA
   Hier geldt de verklaring gegevensbescherming google

  4. Twitter
   Twitter, Inc.
   1355 Market Street, Suite 900
   San Francisco
   CA 94103, USA
   Verklaring gegevensbescherming Twitter

  5. Instagram
   Instagram LLC
   vertegenwoordigd door Kevin Systrom und Mike Kriege
   1601 Willow Rd
   Menlo Park
   CA 94025, USA,
   Verklaring gegevensbescherming Instagram

  6. Pinterest
   Pinterest Europe Ltd.
   Palmerston House, 2nd Floor
   Fenian Street
   Dublin 2, Ireland
   Verklaring gegevensbecherming Pinterest

  7. rapidmail
   rapidmail GmbH
   Augustinerplatz 2
   79098 Freiburg i.Br.
   Deutschland
   Verklaring gegevensbescherming rapidmail
 18. TROTEC® gebruikt bij enkele aanbiedingen het vouchersysteemvan Sovendus GmbH.
  Voor de selectie van een voor u interessante voucher verstrekt Trotec de hashcode van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 Abs.1 f DSGVO). De gepseudonimisierde hashcode van uw e-mailadres gebruiken we met het oog op een eventueel verzet tegen reclame van Sovendus (Art. 21 Abs.3, Art. 6 Abs.1 c DSGVO). Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gegevensbescherming en wordt doorgaans na 7 dagen geanonimiseerd (Art. 6 Abs.1 f DSGVO). Daarnaast verstrekken wij met het oog op facturering gepseudonimiseerd het bestelnummer, de aankoopwaarde met de munteenheid, de sessie-ID, de couponcode en de tijdstempel aan Sovendus (Art. 6 Abs.1 f DSGVO). Hebt u interesse in een tegoedbon van Sovendus, is voor uw e-mailadres niet aangegeven dat u geen reclame wenst te ontvangen en klikt u op de alleen in dit geval getoonde voucher-banner, dan worden aanhef, naam enuw e-mailadres in gecodeerde vorm aan Sovendus verstrekt voor de voorbereiding van de tegoedbon. (Art. 6 Abs.1 b, f DSGVO).
  Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij u naar de Online-verklaring inzake gegevensbescherming onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 19. TROTEC® gebruikt bij enkele aanbiedingen voordeelaanbiedingen van Sovendus GmbH
  Voor de selectie van een voor u interessante regionale voordeelaanbiedingverstrekt Trotec gepseudonimiseerd en versleuteld aanhef, geboortejaar, land, postcode, de hashcode van het e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 Abs.1 fDSGVO). De gepseudonimiseerde hashcode van uw e-mailadres gebruiken we met het oog op een eventueel verzet tegen reclame van Sovendus (Art. 21 Abs.3, Art. 6 Abs.1 c DSGVO). Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gegevensbescherming en wordt doorgaans na 7 dagen geanonimiseerd (Art. 6 Abs.1 f DSGVO).
  Bij het klikken op een aanbieding verstrekken wij bovendien uw naam, adresgegevens en uw e-mailadres in gecodeerde vorm aan Sovendus ter voorbereiding van de personaliseerde aanvraag van de voordeelaanbieding (Art. 6 Abs.1 b, f DSGVO).
  Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij u naar de online-verklaring inzake gegevensbescherming https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.
  Daarnaast gelden natuurlijk de wettelijke bepalingen Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetzes en Telemediengesetz. Deze kunnen bekeken worden door het aanklikken van de tekst.
 20. Facbook pixel/custom audience
  Wij maken gebruik van de "conversion-pixel" resp. bezoekersactiviteit-pixelvan Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Met behulp van deze pixel registreert Facebook Inc. informatie over het gebruik van de website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen. Deze informatie kan aan u worden gekoppeld aan de hand van verdere informatie die Facebook Inc. bijvoorbeeld over u heeft opgeslagen omdat u een account op het sociale netwerk "Facebook" hebt. De met deze pixel verzamelde informatie wordt gebruikt om op basis van uw interesse pop-ups met onze aanbiedingen te tonen in uw Facebook-account (retargeting). Bovendien kan de met behulp van de pixel verzamelde informatie door Facebook Inc. worden geaggregeerd en door Facebook Inc. voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden voor derden worden gebruikt. Zo kan Facebook Inc. bijvoorbeeld aan de hand van uw surfgedrag op deze website bepaalde interesses concluderenen de informatie eveneens gebruiken om reclame van derden te promoten. Facebook Inc. kan de met de pixel verzamelde informatie bovendien koppelen met overige informatie die Facebook Inc. over u via andere websites en/of het gebruik van het sociale netwerk "Facebook" heeft verzameld en zo combineren dat er bij Facebook Inc. een profiel overu wordt opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleienden. Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Facebook Inc. vindt u hier https://de-de.facebook.com/about/privacy/update
  Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, klik dan hier: FacebookOpt-Out.
  Stand september 2019